BRAMA > ODRA > ATLAS > po polskudeutschčešký
 
 
 
 
szukaj:  
      zaawansowane strona główna

Spis treści
Skróty
Autorzy
Stopka


Głównasupport@fer.org.pl

Gerling

Versicherungs-Beteiligungs AG

Gerling - w służbie środowisku Towarzystwo Ubezpieczeniowe Gerling powstało w 1904 r. Jest jednym z dużych, działających na całym świecie, towarzystw ubezpieczających korporacje przemysłowe, ale ubezpiecza także średnie i małe przedsiębiorstwa, jak również osoby fizyczne.

Według zasad wyznawanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Gerling do obowiązków ubezpieczyciela należy myślenie zawczasu o teraźniejszości i właściwa ocena przyszłości-z ich szansami i zagrożeniami. Ochrona środo-wiska naturalnego jest wobec tego celem przedsięwzięcia, zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, przedsiębiorstwom i środowisku.

Zagrożenia środowiska dotyczą wszystkich. Sama ich klasyfikacja według kryteriów gospodarczych nie wystarczy. W najgorszym przypadku przyniosą niepowetowane szko-dy ludziom i środowisku. To zobowiązuje do przezorności. Dlatego blisko trzydzieści lat temu podjęto przy Towarzy-stwie Ubezpieczeniowym Gerling działania profilaktyczne zmierzające do szczegółowego rozpoznania ryzyka ekolo-gicznego, by ograniczyć szkody dla środowiska naturalne-go lub ich uniknąć. Było i jest to możliwe jedynie przy par-tnerskim współdziałaniu.

Bardziej niż kiedykolwiek potrzebne jest obecnie pogodzenie ze sobą celów ekonomicznych i ekologicznych. Potrzeby nowoczesnego przemysłu i sfery usług z jednej, a nienaruszone środowisko naturalne z drugiej strony, nie wykluczają się wzajemnie; do postawienia takiej tezy upoważnia nas znajomość rozmaitych dziedzin wiedzy -przyrodoznawstwa, nauk technicznych, ekonomii, prawa. Niezbędne jest ujęcie całościowe i dalekowzroczne, aby zachować równowagę w przyrodzie bądź przywrócić ją w takim stopniu, w jakim jest to możliwe.

Ochrona środowiska jest dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego Gerling ważną etyczną miarą i istotną częścią tożsamości przedsiębiorstwa. To przeświadczenie wyrażane jest dobitnie w sferze jego działania jako mające rangę nakazu credo "Uwaga na człowieka i środowisko". Poważne stawianie sobie takiego celu oznacza angażowanie się na wielu polach, co daleko wykracza poza tradycyjną działalność ubezpieczeniową. Oznacza wspieranie rozmaitych projektów służących ochronie i zachowaniu przyrody. Dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego Gerling jednym z ważnych projektów było i jest sporządzenie przez WWF atlasu, ukazującego cenne przyrodniczo ekosystemy na terenach zalewowych doliny Odry. Szczególnej aktualności nabrał ten projekt wobec skutków ostatnich powodzi. Chcielibyśmy - wspierając Atlas obszarów zalewowych Odry jako nasz ważny sponsorowany projekt - spowodować, że nadany zostanie nowy impuls dla ochrony człowie-ka i przyrody.

Ochrona naszego środowiska naturalnego wymaga dzisiaj światowej współpracy - jest to powód, dla którego Gerling działa aktywnie na forum międzynarodowym. Atlas obszarów zalewowych Odry spełnia ten cel, bowiem Odra jest rzeką wielu ludzi różnych narodowości. Można być pewnym, że jego powstanie spowoduje działania, służące człowiekowi jak i przyrodzie. Okaże się jednak również, że należy jeszcze wiele zrobić. Musimy tym działaniem dać sygnał i tym samym przyczynić się do tego aby kształtować przyszłość w sposób umożliwiający nam godne życie.

Albowiem: Wszyscy jesteśmy cząstką większej całości.