7.9 Lubuski Przełom Odry (mapy: B3, B6, B9, C37-38)

Polska część tego mezoregionu należy administracyjnie do województwa lubuskiego, niemiecka do powiatu Frankfurt an der Oder. Długość tego odcinka rzeki wynosi 18 km. Szerokość naturalnego obszaru zalewowego Odry jest wyrównana i wynosi ok. 6 km. Koryto rzeczne charakteryzuje się niewielką krętością i jest wąsko obwałowane. Powierzchnia obecnego obszaru zalewowego stanowi 1/5 powierzchni doliny rzeki. Większa część dawnego obszaru zalewowego znajduje się po stronie polskiej. W południowej części mezoregionu Odra płynie bardzo blisko krawędzi doliny po jej niemieckiej stronie. Rzeka nie jest przegrodzona jazami. Starorzecza występują rzadko.

W mezoregionie nie ma wielkopowierzchniowych obszarów prawnie chronionych. Cały obszar miejski Słubic (km 585) leży w dolinie Odry. Dawne obszary zalewowe zostały w znacznym stopniu zmeliorowane i wykorzystywane są jako użytki rolne, wiele pól uprawnych leży jednak odłogiem.

Resztki lasów zachowały się w okolicach Frankfurtu nad Odrą i Słubic. Pojedynczo pojawiają się odnowienia topoli czarnej oraz wierzb białej i kruchej. W polskiej części międzywala przeważają szuwary trzcinowe (07), rzadsze są zalewane łąki (09 i 10), które dominują po stronie niemieckiej. Na łąkach rośnie rutewka wąskolistna, a po stronie niemieckiej także czarcikęs łąkowy i selernica żyłkowana. Okrężnica bagienna występuje głównie na stanowiskach wtórnych, takich jak rowy i kanały melioracyjne. Fot. 12: P. Obrdlik
Odra - Zalany łęg w okolicach Siekierek, styczeń 1999

W tym odcinku Odry żyją brzana, jaź, piskorz, miętus i sum, sporadycznie spotykana jest także certa.

W okolicy Słubic występują wszystkie 3 brodźce gniazdujące na łąkach - krwawodziób, kszyk i rycyk. Po stronie niemieckiej stwierdzono gniazdowanie obu gatunków kań. Rozprzestrzenionym ptakiem jest zimorodek. Ogólnie rzecz biorąc ten odcinek Odry jednak jest pod względem ornitologicznym słabo poznany.

<< Poprzednia | Następna >>