BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

36. Mittlere Oder

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 7 (3260, 3270, 6430, 6440, 6510, 91E0, 91F0)
 2. gatunki ptaków (DP): 23
 3. gatunki zwierząt (DH II): 12

OBSZAR:

  SPA, SAC

POŁOŻENIE:

  dolina Odry o długości ok. 20 km leżąca pomiędzy miastami Eisenschuttenstadt a Frankfurt (O.). Km 556-576.

POWIERZCHNIA:

  1387,85 ha

OPIS:

  długi lecz stosunkowo wąski obszar obejmujący głównie obszary międzywala, tylko w kilku punktach wykracza poza obszar objęty w chwili obecnej zalewami (lasy w okolicy Vogelsang i Briskov). Obejmuje typowy krajobraz przekształconej doliny rzecznej, ze wszystkimi podstawowymi typami biotopów. Jest siedliskiem wielu rzadkich gatunków ptaków, płazów i ssaków. Poza parkiem narodowym "Unteres Odertal" jest to najcenniejszy pod względem przyrodniczym obszar w dolinie Odry po stronie niemieckiej.

SIEDLISKA:

  starorzecza, nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis) i zalewowe (Cnidion dubii), łęgi olchowo-jesionowe, wierzbowo-topolowe i wiązowo-jezionowe. szuwary i trzcinowiska, roślinność przystrumieniowa, w górnych partiach lasy antropogeniczne z Pinus sylvestris i Quercus robur. Kultury topolowe i lasy antropogeniczne także w obrębie międzywala.

PTAKI (DP):

  Ciconia nigra, Ciconia alba, Cygnus cygnus, Mergus albellus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Milvus milvus, Haliaeetus albicilla, Circus aeruginosus*, Circus cyaneus, Pandion haliaetus, Grus grus, Philomachus pugnax, Tringa glareola, Sterna hirundo, Chelidonia niger, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Dendrocopus medius, Ficedula parva, Sylvia nisoria, Lanius collurio, Emberiza hortulana.

INNE GATUNKI ZWIERZĄT:

  Lampetra fluviatilis, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus, Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, Bombina bombina, Triturus cristatus, Emys orbicularis, Lutra lutra, Castor fiber, Omphiogomphus cecilia.

UWAGI:

  obszar przeznaczony do ochrony w randze rezerwatu przyrody (projekt, "Mittlere Oder", Naturschutzgebiete no 1410).

  << Poprzednia | Następna >>