BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

35. Oder-Neisse

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 4 (3260, 6430, 91E0, 91F0)
 2. inne gatunki zwierząt (DH II): 11

OBSZAR:

  SPA

POŁOŻENIE:

  dolina Odry i Nysy Łużyckiej począwszy od Guben po Eisenhuttenstadt, o łącznej długości około 24 km. W koryto Odry ostoja wkracza u ujścia Nysy (km 542) i biegnie do km 553, na długości 11 km.

POWIERZCHNIA:

  603,17 ha

OPIS:

  obejmuje tereny zalewowe, głównie w obrębie międzywala nad Odrą i Nysą Łużycką z zachowanymi pozostałościami lasów łęgowych, starorzeczami oraz łąkami kośnymi różnego typu.

SIEDLISKA:

  łąki i pastwiska (Alopecurion, Calthion), zbiorowiska szuwarowe, łęgi wiezbowo-topolowe, i wiązowo-jesionowe, roślinność źródliskowa i przystrumieniowa, ziołorośla eutroficzne.

PTAKI (DP):

INNE GATUNKI ZWIERZĄT:

  Maculinea nausithous, Misgurnus fossilis, Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri, Aspius aspius, Rhodeus sericeus, Cobitis taenia, Cottus gobio, Bombina bombina, Lutra lutra, Castor fiber.

  << Poprzednia | Następna >>