BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

25. Łęgi Nowosolskie

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk: 8 (3150, 6410, 6430, 6510, 9170, 91D0, 91E0, 91F0).
 2. gatunki ptaków (DP): 6
 3. inne gatunki zwierząt: 3 (DH II - 1, DH V-1, KB III - 1).
 4. gatunki roślin: 2 (CzK)

OBSZAR:

  SAC?

POŁOŻENIE:

  od Bytomia Odrzańskiego po okolice wsi Buków (km 415-445).

POWIERZCHNIA:

  około 2800 ha

OPIS:

  Ostoja obejmuje dwa kompleksy łąkowe: łąki na S od Siedliska, pomiędzy lasem na brzegu koryta Odry a wałem przeciwpowodziowym (ok. 10 ha) oraz łąki pomiędzy Tarnowem Byckim a Bytomiem Odrzańskim (lewy brzeg Odry, około 20 ha). Największą wartością ostoi jest duży kompleks zbiorowisk leśnych (łęgi i grądy) rozciągający się na długości około 36 km doliny Odry (km 415-445) pomiędzy Bytomiem a Przyborowem.

SIEDLISKA:

  na terasie łęgi Ficario-Ulmetum - 44.41, sporadycznie także Salici albae-Populetum - 44.132 oraz ich stadia zastępcze - 44.13. Na zawalu także grądy, szczególnie duży ich obszar (około 200 ha) między Przyborowem a Nową Solą, nad rozległym i jednym z najlepiej zachowanych starych koryt Odry (tzw. Odrzysko). W północnej partii ostoji (od Stanów do Bukowa) obszar jej zawęża się do szerokiego na 500-1000 m międzywala wraz z korytem Odry. Na obszarach odlesionych w lokalnych obniżeniach terenu zbiorowiska szuwarowe Magnocaricion - 53.21 i Phragmition - 53.1, wyżej zbiorowiska łąk zmiennowilgotnych (Molinion - 37.31), Arrhenatherion oraz nizinnych łąk kośnych - 32.8 i intensywnie użytkowanych pastwisk.

PTAKI (DP):

  Haliaeetus albicilla, Dendrocopos medius, Milvus milvus, Milvus migrans, Alcedo atthis, Gallinago gallinago.

INNE GATUNKI ZWIERZąT:

  Misgurnus fossilis (DH II), Barbus barbus (DH V), Silurus glanis (KB III)

ROŚLINY:

  Lathyrus palustris (CzK kat. V), Cnidium dubium (CzK kat. V),

CHRONIONE: