BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

26. Przytoczki - Ledno

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 6 (3150, 6430, 6510, 91D0, 91E0, 91F0)
 2. gatunki ptaków (DP): 2
 3. gatunki zwierząt 1 (DH II)

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  obejmuje dolinę Odry w pobliżu km 460, i rozciąga się na zachód od niej.

POWIERZCHNIA:

  ok. 700 ha

OPIS:

  obszar leżący w szerokiej dolinie Odry, na zachód od głównej partii koryta, ograniczony miejscowościami Przytoczki - Jary - Wielobłoto - Ledno, wraz z niewielkimi fragmentami międzywala. Przeważają tu siedliska o wysokim stopniu uwilgotnienia związane z licznymi ciekami, dopływami i rowami melioracyjnymi drenującymi zlewnię Zimnego Potoku. Część znajduje się w ekstensywnym zagospodarowaniu.

SIEDLISKA:

  olesy, łęgi olchowo-jesionowe, wierzboto-topolowe i wiązowo-jesionowe, starorzecza, nizinne łąki kośne oraz turzycowiska (Phragmitetea)

PTAKI (NATURA):

  Milvus migrans, Dendrocopos medius.

RYBY:

  Misgurnus fossilis (DH II),

UWAGI: