BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

19. Wielki Bełcz

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk 7 (3150, 6410, 6510, 6430, 91D0, 91E0, 91F0)
 2. gatunki ptaków (DP): 14.
 3. gatunki zwierząt: 10 (DH II - 2, DH IV -2, DH V - 2, KB - 4).
 4. gatunki roślin 3 (KB I -2, DH V -1).

OBSZAR:

  SAC, SPA

POŁOŻENIE:

  odcinek doliny Odry od km 342 do 370.

POWIERZCHNIA:

  około 2200 ha

OPIS:

  obszar o długości 28 km i szerokości od 1 do 2 km, głównie w obszarze dosyć szerokiego międzywala, tylko w dwóch punktach (koło Bełcza Wlk. i między Bieliszowem a Lubowem. Obejmuje głównie obszary otwarte, o drobnomozaikowej strukturze biotopów, stąd jest szczególnie istotny dla fauny i flory otwartych terenów nadrzecznych.

SIEDLISKA:

  łęgi wiązowo-jesionowe, wierzbowo-topolowe i olchowo-jesionowe, turzycowiska, łąki zalewowe kośne, nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis), ziołorośla eutroficzne, zbiorowiska roślinne jezior eutroficznych (starorzeczy), niewielkie płaty olesów Ribo nigri—Alnetum (ok. Bieliszowa).

PTAKI (DP):

  Grus grus, Picus canus, Dendrocopos medius, Circus aeruginosus*, Milvus milvus, Milvus migrans, Ciconia nigra, Botaurus stellaris*, Porzana porzana, Alcedo atthis, Haliaeetus albicilla (żerowisko), Pernis apivorus, Lanius collurio, Crex crex.

ZWIERZĘTA:

  Bombina bombina (DH II), Misgurnus fossilis (DH II), Martes martes (DH V), Castor fiber (DH V), Vipera berus (KB III), Hyla arborea (KB II), Rana ridibunda (KB III), Silurus glanis (KB III), Rana arvalis (DH IV), Lycaena dispar (DH IV),

INNE GATUNKI RZADKIE I CHRONIONE:

  Apatura ilia, Papilio machaon, Brenthis ino, Clossiana selene, Dorcus parallelopipedus, Argyope bruennichi.

ROŚLINY:

  Trapa natans (KB I), Salvinia natans (KB I), Galanthus nivalis (DH V),

CHRONIONE:

  Nuphar luteum, Nymphaea alba, Viburnum opulus, Convallaria majalis, Frangula alnus, Epipactis helleborine, Primula veris, Hedera helix, Platanthera bifolia, Ribes nigrum.

  << Poprzednia | Następna >>