BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

18. Buszkowickie Starorzecza

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk: 3 (6430, 6510, 91D0).
 2. gatunki ptaków: 4
 3. gatunki zwierząt: 1 (DH II)
 4. gatunki roślin 2 (KB I).

OBSZAR:

  SAC

LOKALIZACJA:

  na prawym brzegu Odry, na wysokości km 334-340, między Przyborowem a Buszkowicami.

POWIERZCHNIA:

  około 200 ha

OPIS:

  koryto starej Odry z trzcinowiskami, łąkami zalewowymi. łąkami kośnymi i turzycowiskami, także znaczące fragmenty bagiennych zadrzewień olchowych. Lęgowisko kilku cennych gatunków ptaków wodno-błotnych.

SIEDLISKA:

  nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis), lasy bagienne, ziołorośla eutroficzne.

PTAKI (DP):

  Alcedo atthis, Circus aeruginosus*, Grus grus, Botaurus stellaris**.

INNE GATUNKI ZWIERZąT:

  Misgurnus fossilis (KB II)

ROŚLINY:

  Trapa natans (KB I), Salvinia natans (KB I).

CHRONIONE:

  Hedera helix, Convallaria majalis, Numphar luteum, Nymphaea alba

STATUS OCHRONNY:

  projektowany użytek ekologiczny oraz rezerwat "Przyborowski meander" dla ochrony stanowiska Trapa natans.

  << Poprzednia | Następna >>