BRAMA > ODRA > ATLAS > po polskudeutschčešký
 
 
 
 
szukaj:  
      zaawansowane strona główna

Spis treści
Skróty
Autorzy
Stopka


Głównasupport@fer.org.pl

7.7 Kotlina Kargowska (mapy: B2, B5, B8, C29-31)

Mezoregion Kotlina Kargowska znajduje się w województwie lubuskim. Długość odcinka rzeki wynosi tu około 41 km. Szerokość naturalnego obszaru zalewowego wynosi w najwęższym miejscu około 2 km, w najszerszym odcinku dochodzi do 6 km. Z powodu niemal nieprzerwanie ciągnących się po obu stronach rzeki wałów przeciwpowodziowych obecny obszar zalewowy został bardzo zawężony i osiąga maksymalnie szerokość 1 km. Jego powierzchnia przekracza nieznacznie 1/5 powierzchni naturalnego obszaru zalewowego. Odra płynie tu swobodnie, lecz brzegi zabudowane są licznymi ostrogami, a lokalnie również umocnieniami brzegowymi. Na całym odcinku znajdują się nieliczne większe i mniejsze starorzecza utrzymujące jeszcze połączenie z nurtem rzeki oraz liczne odcięte od niej całkowicie starorzecza w różnych stadiach rozwoju.

Nie istnieją tu ani nie są planowane poldery i wielkopowierzchniowe obszary prawnie chronione. Dolina rzeki jest słabo zabudowana, ale intensywnie wykorzystana rolniczo.

W międzywalu zachowały się wąskie pasy łęgów wiązowych (02) oraz zalewane łąki należące do związku Alopecurion (10). Łęgi topolowo- wierzbowe (01) spotyka się tylko na wewnętrznych częściach zakoli rzecznych. Na terenie dawnych obszarów zalewowych rosną leśne zbiorowiska przejściowe między łęgami wiązowymi a mezofilnymi lasami liściastymi (03), łęgi jesionowe(Circaeo-Alnetum) (03) i na obrzeżach doliny rzeki również olsy (06). Duży udział w powierzchni drzewostanów znajdujących się na tym odcinku przypada także na monokultury sosnowe i topolowe (13). Z botanicznego punktu widzenia mezoregion ten jest niedostatecznie poznany. Znane są stanowiska rutewki wąskolistnej i okrężnicy bagiennej, oraz jedno kotewki orzecha wodnego.

Ichtiofauna na tym odcinku rzeki jest bogata. Znaczne populacje suma i miętusa występują koło Cigacic (km 471), zaś jazia w południowej części mezoregionu. Mniej liczne są populacje brzany i piskorza.

W lasach gniazdują kanie ruda i czarna oraz dzięcioł średni, w północnej części znajduje się również jedna kolonia czapli siwej. Stwierdzono także występowanie kszyka, krwawodzioba, sieweczki rzecznej, zimorodka i brzegówki.

<< Poprzednia | Następna >>