BRAMA > ODRA > ATLAS > po polskudeutschčešký
 
 
 
 
szukaj:  
      zaawansowane strona główna

Spis treści
Skróty
Autorzy
Stopka


Głównasupport@fer.org.pl

7. Opis stanu obecnego naturalnego obszaru zalewowego

Każdy mezoregion był charakteryzowany przez:

  • długość rzeki,
  • powierzchnię obecnego obszaru zalewowe go, byłego obszaru zalewowego oraz naturalnego obszaru zalewowego,
  • powierzchnię istniejących i planowanych obszarów chronionych,
  • powierzchnię wyróżnionych typów środowisk na obecnym i na byłym obszarze zalewowym, oraz przez
  • liczbę powierzchni typów środowisk większych od 10 ha, (por. Tab. 1).

Odnośnie fauny i flory w opisie stanu wyjściowego ograniczono się tylko do wybranych typów środowisk i bioindykatorów. Atlas ten nie służy bowiem do tego, by zinwentaryzować czy przedstawiać kompletny spis gatunkowy, bądź występowanie gatunków znajdujących w Czerwonej Księdze. Nie spełnia również wymogów (wg przepisów odnośnie ochrony przyrody niemieckich krajów związkowych) kompletnego kartowania środowisk omawianych mezoregionów.

Ponieważ poszczególne kategorie obszarów chronionych są ze względu na ich jakość bardzo różnie ujmowane i do dzisiaj trudno ze sobą porównywalne (nie obowiązują jeszcze wytyczne UE) w Atlasie ujęto tylko następujące, porównywalne kategorie: Fot. 9: R. Kołodziejski
Odra - obszar zalewowy w okolicy Bielinka

Park narodowy

Ta kategoria obszaru chronionego jest podobnie zdefiniowana we wszystkich 3 krajach. Na badanym obszarze ta kategoria występuje tylko w Niemczech.

Park krajobrazowy

Ta kategoria obszaru chronionego występuje w Republice Czeskiej (Chráněná krajinná oblast) i w Polsce; w niemieckiej ustawie o ochronie przyrody nie ma tej kategorii. W Atlasie przedstawiono zarówno istniejące jak i planowane parki krajobrazowe.

<< Poprzednia | Następna >>