BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

Wstęp

Przedstawione opracowanie podsumowuje aktualny stan wiedzy na temat obszarów godnych ochrony w ramach sieci Natura 2000 rozpoznanych przez organizacje samorządowe oraz współpracujących z nimi naukowców w dolinie rzeki Odry w jej granicach geomorfologicznych i w ich bezpośredniej bliskości (do około 5 km od granicy obszarów zalewowych) na odcinku od miasta Odry (Czechy) po ujście Odry do Zalewu Szczecińskiego (Polska, Niemcy). Stan wiedzy jakim dysponujemy na dzień dzisiejszy o poszczególnych obszarach jest silnie zróżnicowany.

Ostoje Natura 2000 na terenie Niemiec zostały szczegółowo rozpoznane w latach 1995-2000, zaś kryteria ich wyznaczania, szczegółowe opisy oraz synteza danych zwarta jest w licznych publikacjach (Ssymank 1994., Ssymank i in. 1998, Zimmermann, Ryslavy 1998, Zimmermann i in. 2000).

Dobrze poznana jest również Czeska część doliny, z uwagi na dużą aktywność badawczą pracowników znajdującego się tam ChKO "Poodri" (np. Neuschlova 1993, Pavelka i in. 1992, 1995) oraz inne zespoły badawcze (np. Chytil i in. 1999, Vlašín i in. 2000).

W przypadku Polski wstępną listę ostoi w Polsce (jednak w odniesieniu do systemu CORINE biotopes) prezentuje Dyduch-Falniowska i in. (1999), zaś pierwsze próby uszczegółowienia danych z doliny Odry dla potrzeb systemu Natura 2000 podjęły organizacje pozarządowe - Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody wraz z Lubuskim Klubem Przyrodników (Chojnacki, Torkler 2000) oraz Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (Świerkosz i in. 2000). Jak wykazała wstępna inwentaryzacja dostępnych danych źródłowych, niektóre ostoje lub ich fragmenty (np. obecnie istniejące rezerwaty przyrody) posiadają sporządzone mapy roślinności rzeczywistej lub listy flory naczyniowej, inne - szczegółowo rozpoznaną ornitofaunę. O niektórych ostojach nie dysponujemy jeszcze pełnymi informacjami, zaś o niektórych grupach systematycznych ważnych z punktu widzenia sieci Natura 2000 (większość bezkręgowców, rośliny zarodnikowe) nie wiemy prawie nic. Dlatego proponowana lista ostoi na terenie krajów kandydujących do Unii będzie wymagała na terenie Polski dodatkowych badań, które umożliwią prawidłowe wykonanie zgłoszenia ich do sieci obszarów chronionych o randze międzynarodowej.

[ Następna >>