BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

33. Dolina Odry między Czelinem a Kostrzynkiem

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 5 (3150, 6430, 6510, 91D0, 91E0)
 2. gatunki ptaków (DP): 3
 3. gatunki zwierząt: 3
 4. gatunki roślin: 1

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  wzdłuż doliny Odry między Czelinem a Kostrzynkiem (km 640-660).

POWIERZCHNIA:

  około 1500 ha

OPIS:

  Szeroka miejscami na ponad 1 km dolina zalewowa Odry na długości 20 km. w całości prawie zajęta przez trzcinowiska, starorzecza, koryta Odry i lasy łęgowe. Znajdujące się tu fragmenty nizinnych łąk kośnych są ekstensywnie użytkowane lub zarastają wskutek zaprzestania gospodarki.

SIEDLISKA:

  jeziora eutroficzne (starorzecza), łęgi wierzbowo-topolowe, nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis), ziołorośla eutroficzne.

PTAKI (NATURA):

  Philomachus pugnax, Porzana porzana, Botaurus stellaris*,

RYBY:

  Misgurnus fossilis (KB II), Barbus barbus (DH V). Silurus glanis (KB III)

ROŚLINY:

  Cidium dubium (CzK kat. V)

CHRONIONE:

UWAGI:

  Na części obszaru istnieje użytek ekologiczny "Kosztryneckie Rozlewisko" (746, 23 ha, 1993) proponowany do przekształcenia w rezerwat faunistyczny o pow. 560 ha. Obnszar ujęty w ramach ostoi ptaków o randze europejskiej (E-IBA Poland 010) o pow. 45 000 ha (wraz z jeziorem Dąbie) i rozciągającej się na długości 120 km wzdłuż doliny Odry od Kostrzyna po Zalew Szczeciński.

  << Poprzednia | Następna >>