BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

32. Słońsk

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 4 (3250, 6430, 6510, 91D0)
 2. gatunki ptaków (DP): 15
 3. gatunki zwierząt 3.

OBSZAR:

  SPA

POŁOŻENIE:

  przyujściowy obszar Warty, pomiędzy miejscowościami Kostrzyn a Słońsk.

POWIERZCHNIA:

  łącznie około 6100 ha.

OPIS:

  jeden z najcenniejszych obszarów wodno-błotnych w dolinie Odry, z uwagi na wielką wartość z ornitologicznego punktu widzenia od dawna już zgłoszony jest do ochrony w ramach konwencji RAMSAR, oraz traktowany jako ostoja ptaków o randze europejskiej (E-IBA Poland 039). Obejmuje ponad 6000 ha rozlewisk, trzcinowisk i zbiorowisk wielkoturzycowych z liczną siecią rozlewisk, cieków, kanałów i niewielkich jezior eutroficznych, częściowo zarastających zaroślami wierzbowymi i stadiami regeneracyjnymi olesów. Obszar jest często podtopiony (nawet przez 7-8 miesięcy w roku); w okresach suchszych pastwiska i łąki są wykorzystywane przez okoliczną ludność. Badania fitosocjologiczne potwierdziły występowanie 21 zespołów roślinnych.

SIEDLISKA:

  nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis), zbiorowiska szuwarowe (Phragmition) i turzycowiska (Magnocaricion), olesy, zarośla wierzbowe z klasy Alnetea glutinosae.

PTAKI (DP):

  Botaurus stellaris* (4-7 par), Ixobrychus minutus* (0-6 par), Ciconia nigra (żerowisko, czasem gniazduje), Milvus milvus (0-1 para), Haliaeetus albicilla (0-1 para), Circus aeruginosus* (10-40 par), Circus pygargus (0-1 para), Porzana porzana (10-20 par), Crex crex (2-30 par), Grus grus (regularnie, choć nie zawsze w lęgach), Philomachus pugnax (10-30 par) Sterna hirundo (6-180 par), Chelidonias hybridus, Acrocephalus paludicola (0-50 par). Ponadto bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych zarówno w lecie, podczas przelotów (notowano koncentracje do 250 tys. osobników), jak i zimą. Notowano tu ponad 250 gatunków w tym 170 lęgowych.

CZERWONA KSIĘGA:

  Phalacrocorax carbo (kat. O),

RYBY:

  Misgurnus fossilis (KB II), Barbus barbus (DH V). Silurus glanis (KB III)

UWAGI:

  część obszaru (pow. 4244, 34 ha, z czego około 1100 ha pod ochroną ścisłą) jest chroniona jako rezerwat faunistyczny "Słońsk" (1977). Obszar ma stanowić podstawę do rozwoju projektowanego Parku Narodowego, na razie otoczony jest ochroną w ramach Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" o powierzchni 28 400 ha (1996).

  << Poprzednia | Następna >>