BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

15. Dolina Jezierzycy

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk: 8 (3150, 6410, 6430, 6510, 9170, 91D0 , 91E0, 61F0).
 2. gatunki ptaków (DP): 4
 3. gatunki zwierząt: 2 (DH II - płazy)
 4. gatunki roślin: 8 (2 - DHV, 6 CzK)

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  w szerokiej pradolinie Odry na wysokości km 320-327, na lewym brzegu, oddalona od koryta rzeki od 1 do 7 km.

POWIERZCHNIA:

  około 4000 ha

OPIS:

  ostoja wyróżniona w oparciu o bliskie sąsiedztwo trzech kompleksów zbiorowisk roślinnych z listy Załącznika I, powiązanych wspólnym systemem hydrologicznym. Znajduje się na granicy Obniżenia Ścinawskiego i Wzgórz Trzebnickich obejmując obszar ograniczony miejscowościami Dębno - Wodnica - Moczydlnica Klasztorna - Kretowice - Wrzosy - Rudno (szczegółowe granice wymagają dalszych badań). Cały obszar objęty ochroną w ramach Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy" o pow. 8899 ha, stanowiąc biocentrum tego obszaru w zakresie terenów mokradłowych.

OSTOJE CORINE BIOTOPES:

  kod GOC200700 (mat. nbpl. IOP).

SIEDLISKA:

  48 zbiorowisk roślinnych w tym: olesy Ribo nigri-Alnetum 44.9112. i ich stadia zniekształcone - 44.9, łęgi olchowo-jesionowe Circaeo-Alnetum, - 44.3341 oraz łęg Ficario-Ulmetum campestris - 44.41. Towarzyszy im wiele innych zbiorowisk roślinnych ujętych w Dyrektywie FFH - w tym roślinność ze związków Magnopotamnion i Hydrocharition - 22.13, Magnocaricion - 53.21 i Phragmition - 53.1. Wyżej, na terenach odlesionych rozwijają się zbiorowiska łąk świeżych (Arrhenatheretalia) 38 i zmiennowilgotnych (Molinion - 37.31, Calthion 37.2);

PTAKI (DP):

  Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Dendrocopos medius, Porzana porzana* (także inne gatunki rzadkie lokalnie np. Tringa ochropus, Botaurus stellaris*)

INNE GATUNKI ZWIERZąT:

  Triturus cristatus (DH II), Bombina bombina (DH II).

ROŚLINY:

  Lycopodium annotinum (DH V), Lycopodium clavatum (DH V), Gladiolus palustris (CzK kat. E), Lathyrus palustris (CzK kat. V), Cnidium dubium (CzK kat. V), Epipactis palustris (CzK. kat. V), Osmunda regalis (CzK kat. V), Dactylorhiza maculata (CzK kat. V)

CHRONIONE:

  Listera ovata, Gentiana pneumonanthe, Gladiolus imbricatus, Asarum europaeum, Centaurium erythraea, Cetraria islandica, Convallaria majalis, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza incarnata, Daphne mezereum, Dianthus superbus, Galium odoratum, Hedera helix, Nyphaea alba, Listera ovata, Phallus impudicus, Ribex nigrum, Viburnum opulus, Vinca minor. Pełna lista florystyczna dla rezerwatu "Wrzosy" (Macicka-Pawlik, Wilczyńska 1995) liczy 473 gatunki roślin naczyniowych.

STATUS OCHRONNY:

  część obszaru objęta ochroną w ramach rezerwatu "Uroczysko Wrzosy". Projektowany rezerwat "Trzęślicowe łąki k. Dębnicy (pow. około 40 ha). Proponowany rezerwat "Jezierzyca" (Bobrowicz, Konieczny 1999) o pow. 30 ha dla zachowania naturalnej rzeki nizinnej i towarzyszących jej ekosystemów.

ZAGROŻENIA:

  obszar częściowo zagrożony przez melioracje w dolinie rzeki Juszki, z którą obszar ten jest ściśle powiązany hydrologicznie oraz synantropizację terenu. Zbiorowiska łąkowe są w dużej części nie użytkowane, w miejscach podmokłych występuje zaawansowana sukcesja zarośli wierzbowych i trzciny pospolitej.

  << Poprzednia | Następna >>