BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

11. Zabór

Motywy:

 1. liczba i kody siedlisk: 5 (3150, 6410, 6430, 91D0, 91E0)
 2. gatunki ptaków: 7
 3. inne gatunki zwierząt 2 (płazy DH II - 1, DH IV - 1).

OBSZAR:

  SAC

  POŁOŻENIE:

   na krawędzi doliny zalewowej, na wysokości proponowanej ostoji Zakrzów-Kobylniki, pomiędzy wsiami Przedmoście i Zabór Wlk.

  POWIERZCHNIA:

   około 650 ha.

  OPIS:

   ostoja składa się z dwóch, sąsiadujących ze sobą obszarów. Pierwszy, o charakterze łąkowym, obejmuje kompleks łąk zalewowych na N od Przedmościa (pomiędzy Szczepanowem a Miękinią), o powierzchni około ok. 250 ha ( tym 34 ha - rezerwat "Zabór"). Drugi, budowany jest przez higrofilne i bagienne zbiorowiska leśne z towarzyszeniem zbiorowisk roślinnych z klasy Phragmitetea.

  SIEDLISKA:

   w lokalnych obniżeniach terenu zbiorowiska szuwarowe Magnocaricion - 53.21, oraz Hottonietum palustris - 22.4323, wyżej zbiorowiska łęgów olchowo-jesionowych Circaeo-Alnetum - 44.3341 oraz olesy Ribo nigri-Alnetum - 44.9112, z licznymi partiami przekształconych lasów bagiennych z przewagą olchy czarnej - 44.A-D. W części łąkowej zbiorowiska łąk zmiennowilgotnych (Molinion - 37.31) oraz nizinnych łąk kośnych - 32.8.

  PTAKI:

   Grus grus (3 pary), Circus aeruginosus* (2 pary), Ciconia nigra, Ficedula albicollis, Dendrocopos medius, Botaurus stellaris*.

  RZADKIE W SKALI REGIONU:

   (największa populacja w regionie poza "Uroczyskiem Wrzosy"), Scolopanax rusticola, Tringa ochropus, Locustella naevia, Locustella fluviatilis

  PŁAZY I GADY:

   Rana dalmatina (KB II, DH IV, Cz.K kat. I. - jedyne stanowisko na Dolnym Śląsku) Triturus cristatus (DH II).

  CHRONIONE:

   Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza majalis, Listera ovata, Platanthera bifolia, Centaurium erythraea subsp. erythraea, Epipactis palustris, Viburnum opulus, Frangula alnus, Ribes nigrum, Nuphar lutea.

  UWAGI:

   częściowo łąki nie użytkowane - masowy rozwój Cirsium arvense, zagrożenia: zamiana na grunty rolne; melioracje.

  STATUS OCHRONNY:

   Część obszaru objęta ochroną w ramach rezerwatu "Zabór" (1959, 34,72 ha), całość w ramach projektowanego Parku Krajobrazowego "Dolina Odry II"

   << Poprzednia | Następna >>