BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

9. Ujście Widawy

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 5 (6410, 6510, 9170, 91E0, 91F0)
 2. gatunki ptaków (DP): 6
 3. inne gatunki zwierząt 1 (ryby - DH II).
 4. gatunki roślin 1 (DH V).

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  Wzdłuż doliny od Pracz Odrzańskich po Piskorzowice (km 262-272), głównie w obrębie międzywala, lecz miejscami wychodzący na zawale na odległość 1,5 km od doliny Odry.

POWIERZCHNIA:

  około 900 ha.

OPIS:

  obszar zajęty głównie przez zbiorowiska łęgowe, na zawalu częściowo przesuszone i przechodzące w grądy (około 70%) powierzchni. Obejmuje obszar rozpoczynający się w granicach administracyjnych miasta Wrocław (Las Rędziński), wyżej zaś wkraczający w dolinę Widawy (aż po Świniary), dolinę Bystrzycy (partie przyujściowe) i dolinę Mieni. W okolicy Piskorzowic większa powierzchnię zajmują żyzne pastwiska i zbiorowiska łąk zalewowych.

SIEDLISKA:

  - grądy żyzne, łęgi wiązowo-jesionowe, łęgi wierzbowo-topolowe ich stadia sukcesyjne, szuwary i turzycowiska, nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis), łąki zalewowe (Molinion).

PTAKI (NATURA):

  Dendrocopos medius, Picus canus, Alcedo atthis, Milvus nigrans, Pernis apivorus, Circus aeruginosus*.

RYBY:

  Misgurnus fossilis (DH II)

ROŚLINY:

  Galanthus nivalis (DH V)

CHRONIONE:

  Viburnus opulus, Convallaria maialis, Hedera helix.

UWAGI:

  obszar zagrożony poprzez szereg działań antropogenicznych związanych z nadmiernym wykorzystaniem rekreacyjnym (Las Rędziński), planami budowy wysypiska śmieci w Janówku (w odległości kilkudziesięciu metrów od doliny Odry) oraz planami przekształceń koryta Odry dla celów przeciwpowodziowych.

  << Poprzednia | Następna >>