BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

8. Grądy Odrzańskie

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 7 (3150, 6410, 6430, 6510, 9170, 91E0, 91F0)
 2. gatunki ptaków (DP): 14
 3. inne gatunki zwierząt: 3 (ryby DH II - 1, DH V - 1, KB III - 1)
 4. gatunki roślin: 16 (KB - 2, DH V - 1, CzK - 13)

OBSZAR:

  SPA, SAC

POŁOŻENIE:

  w dolinie Odry pomiędzy miejscowością Błota a miastem Wrocław (dzielnice wschodnie), przede wszystkim na prawym brzegu między Odrą a Leśną Wodą na wysokości Bystrzycy oraz obszary położone w obrębie szerokiego międzywala na odcinku między wsią Siedlce a osiedlem Strachocin we Wrocławiu. Od km 205 aż po 245.

POWIERZCHNIA:

  około 8000 ha.

OPIS:

  jeden z najcenniejszych obszarów na całym odcinku górnej Odry, w którego wschodniej części zachowane zostały duże partie słabo zniekształconych lasów łęgowych i grądowych o bardzo wysokich walorach przyrodniczych. Ekstensywna gospodarka prowadzona w całym obszarze skutkuje też dobrym stanem zachowania zbiorowisk nieleśnych, zaś szerokie międzywale na odcinku zachodnim pozwalało na w miarę regularne zalewy przy wysokich stanach wód. Wartość tego obszaru ceniona była wielokrotnie podkreślana

SIEDLISKA:

  obszar bardzo zróżnicowany pod względem biotopów - cześć wschodnią zajmuje kompleks leśny z przewagą grądów żyznych i podsychających postaci łęgu wiązowo-jesionowego. W niewielkich płatach występują tu także łęgi wierzbowo-topolowe, starorzecza, łąki zalewowe i kośne ze związków Molinion i Alopecurion, ziołorośla eutroficzne oraz szuwary i turzycowiska z klasy, Phragmitetea. W części zachodniej zachowało się znacznie mniej fragmentów leśnych, za to duże obszary zajmują łąki kośne (Molinion, Alopecurion), szuwary i turzycowiska, starorzecza oraz różne stadia rozwojowe łęgów wierzbowo-topolowych.

PTAKI (DP):

  Dendrocopos medius, Milvus migrans, Milvus milvus, Alcedo atthis, Circus aeruginosus*, Pernis apivorus, Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Ixobrychus minutus*, Crex crex, Grus grus, Picus canus, Ficedula albicollis, Aythya nyroca.

RYBY:

  Misgurnus fossilis (DH II), Barbus barbus (DH V), Chondrostoma nasus (KB III).

ROŚLINY:

  Trapa natans (KB I), Salvinia natans (KB I), Galanthus nivalis (DH V), Cnidium dubium (CzK kat. V), Leucoium vernum (CzK kat. V), Gentiana pneumonanthe (CzK kat. V), Iris sibirica (CzK. kat. V), Dactylorhiza maculata (CzK kat. V), Cephalantera rubra (stan historyczne, rok 1966, CzK kat. V), Nyphoides peltata (CzK kat. V), Lythrum hyssopifolia (CzK kat. V), Viola persicifolia (CzK kat. I), Muscari comosum (CzK kat. R), Cephalantera damasonium (CzK kat. R), Epipactis purpurata (CzK kat. R), Lathyrus palustris (CzK kat R.)

CHRONIONE:

  Nuphar luteum, Nymphaea alba, Nymphaea candida, Epipactis helleborine, Hedera helix, Phallus impudicus, Neottia nidus - avis, Gladiolus imbricatus, Dactylorhiza majalis, Convallaria majalis, Viburnum opulus, Frangula alnus, Asarum europaeum, Ribes nigrum, Galium odoratum, Lilium martagon, Digitalis grandiflora, Sparrasis crispa, Daphne mezereum, Centaurium erythraea ssp. erythraea, Helichrysum arenarium, Colchicum autumnale.

UWAGI:

  ostoja ptaków o randze europejskiej (E-IBAE Poland 053). Park Krajobrazowy Odry i Oławy (w trakcie powstawania), co jednak nie jest wystarczającą formą ochrony prawnej dla tego obszaru. Chronione powinny być co najmniej dwa duże obszary: polder Oława-Lipki (ok. 2500 ha) oraz międzywale od Siedlec po Strachocin (ok. 3600 ha). Obecnie na tym odcinku znajdują się 4 rezerwaty przyrody: "Grodzisko Ryczyńskie" (1958; 1,75 ha), Kanigóra (1958; 5,12 ha), Zwierzyniec (1958; 8,96 ha) oraz "Łacha Jelcz" (1954; 6,9 ha), o powierzchniach niewystarczających dla skutecznej ochrony zbiorowisk i obiektów będących w nich przedmiotem ochrony.

  << Poprzednia | Następna >>