BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

7. Ujście Nysy i Stobrawy

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 6 (3150, 6410, 6510, 9170, 91E0, 91F0)
 2. gatunki ptaków (DP): 6
 3. inne gatunki zwierząt: 4 (ryby)
 4. gatunki roślin : 2 (DH V - 1, KB I - 2).

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  obszar zaczynający się w dolinie Odry od km 176, aż po km 190, za ujściem Stobrawy do Odry, wraz z przyujściowymi odcinkami Stobrawy i Nysy Kłodzkiej.

POWIERZCHNIA:

  ok. 500 ha

OPIS:

  obejmuje głównie obszary w międzywalu i wkracza w dolinę Nysy Kłodzkiej, po około 2 km na południe od ujścia. Obszar charakteryzuje się dużą mozaikowatością różnorodnych środowisk, które występują z reguły w postaci niewielkich płatów i połączone są licznymi biotopami przejściowymi.

SIEDLISKA:

  łęgi wiązowo-jesionowe, grądy żyzne, łęgi wierzbowo-topolowe, szuwary i turzycowiska z klasy Phragmitetea, nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis) oraz zalewowe (Molinion), jeziora eutroficzne (starorzecza).

PTAKI (DP):

  Dendrocopos medius, Milvus migrans, Ciconia nigra, Gallinago gallinago, Alcedo atthis, Haliaeetus albicilla.

RYBY:

  Misgurnus fossilis (DH II), Barbus barbus (DH V), Silurus glanis (KB III), Alburnoides bipunctatus (KB III).

ROŚLINY:

  Trapa natans (KB I), Salvinia natans (KB I), Galanthus nivalis (DH V).

UWAGI:

  wchodzi w skład szeroko pojętej ostoi ptaków o randze europejskiej (E-IBAE Poland 053).

  << Poprzednia | Następna >>