BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

3. Łężczak

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk (DH I): 6 (3150; 6410; 9170; 91D0; 91E0; 91F0)
 2. gatunki ptaków: 12 (DP)
 3. inne gatunki zwierząt 1 (ryby, DH II)
 4. gatunki roślin 7 (DH II- 1; DH V - 1, KB I - 2; CzK - 3);

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  ok. 1,5 do 2 km w oddaleniu od koryta rzeki, na wysokości km 55 do 60, w sąsiedztwie wsi Markowice i Babice.

POWIERZCHNIA:

  410 ha

OPIS:

  objęty ochroną rezerwatową, obejmuje zgrupowanie dawnych stawów hodowlanych, stopniowo zarastających, otoczony poprzez strefowo rozwijające się zbiorowiska roślinne ukazujące pełny ciąg sukcesji od zespołów wodnych aż po lasy łęgowe i grądy.

SIEDLISKA:

  jeziora eutroficzne, olesy, łęgi olszowo-jesionowe, szuwary i turzycowiska (Phragmitetea), łąki zalewowe ze zw. Molinion, grądy żyzne.

PTAKI (DP):

  Dendrocopos medius, Picus canus, Botaurus stellaris**, Ixobrychus minutus**, Ciconia nigra, Aythya nyroca, Circus aeruginosus**, Ficedula albicollis, Milvus migrans, Milvus milvus, Pernis apivorus, Ficedula albicollis. Stwierdzono tu łącznie lęgi 115 gatunków, w tym wielu rzadkich i zagrożonych w Polsce.

RYBY:

  Misgurnus fossilis.(DH II)

ROŚLINY:

  Trapa natans (KBI), Salvinia natans (KB I); Aldrovanda vesiculosa (stan. historyczne, rok 1964, DH II); Galanthus nivalis (DH V); Spiranthes spiralis (Cz. K. kat R), Eleocharis ovata (CzK kat. V), Carex bohemica (CzK. kat. V).

CHRONIONE:

  Daphne mezereum, Hedera helix, Lilium martagon, Listera ovata, Platanthera bifolia, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Nymphaea candida, Frangula alnus, Colchicum autumnale, Primula elatior, Epipactis palustris.

UWAGI:

  zgłoszony jako IBA (E-IBA 058); Ostoja Corine; objęty ochroną prawną: rezerwat "Łężczak" (1957 r, pow. 408,8 ha).

<< Poprzednia | Następna >>