BRAMA > ODRA > ATLAS > NATURA 2000 > po polsku in english
 
szukaj:  
      wyszukiwanie zaawansowane główna

Spis treści
Wstęp
Metodyka
Synteza
Podziękowania


Główna
Atlassupport@fer.org.pl

1. Chranena Krajinna Oblast "Poodri"

MOTYWY:

 1. liczba i kody siedlisk 8 (3150; 6410; 6510; 6430; 9170; 91D0; 91E0; 91F0)
 2. ptaki (DP): 3
 3. inne gatunki zwierząt: 3 (DH V -1, KB III -2).
 4. rośliny wyższe: 3 (DH V -1, KB III -2).

OBSZAR:

  SAC

POŁOŻENIE:

  górny odcinek Odry (km 75-22 wg kilometrażu czeskiego), początek w pobliżu miasta Jesenik, koniec w granicach administracyjnych Ostrawy.

POWIERZCHNIA:

  około 5000 ha

OPIS:

  górna partia koryta Odry, obecnie w całości objęta ochroną w ramach parku krajobrazowego (ChKO "Poodri"). Krajobraz częściowo zniekształcony przez gospodarkę rybacką i pasterstwo, dzięki nim jednak obszar ten wzbogacił się o wiele dodatkowych siedlisk antropogenicznych (takich jak ekstensywnie zagospodarowane stawy rybne i łąki kośne), które zajmowane są przez rzadkie i cenne elementy flory i fauny dolin rzecznych.

SIEDLISKA:

  łęgi olszowo-jesionowe, olesy, łąki zalewowe ze zw. Molinion oraz Alopecurion, eutroficzne starorzecza, łęgi wiązowo-jesionowe oraz wierzbowo-topolowe.

PTAKI (DP):

  Dendrocopos medius, Gallinago gallinago, Alcedo atthis.

INNE GATUNKI ZWIERZĄT:

  Barbus barbus (DH V), Chondrostoma nasus (KB III), Alburnoides bipunctatus (KB III).

ROŚLINY:

  Galanthus nivalis (DH V), Trapa natans (KB I), Salvinia natans (KB I),

RZADKIE I CHRONIONE:

  Nymphaea alba, Nymphaea candida, Nuphar luteum, Nymphoides peltata, Utricularia australis, Epipactis albensis, Aruncus dioicus.

  << Poprzednia | Następna >>